بسته های جایزه دار: با 4 بار تکرار خرید، بسته پنجم را رایگان دریافت کنید.

mosht@1.5x
kif@1.5x
kise@1.5x
vaanet@1.5x
khaavar@1.5x
tereyli@1.5x
havapeymaa@1.5x
norouz@1.5x

خرید مستقیم ممبر برای کانال های تلگرامی